کالوکیشن : Do some work / معنی Do some work ؟

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن DO” بروید. در ادامه کالوکیشن Do some work را مورد بررسی قرار داده ایم. با ما همراه باشید.

 Collocation (32) : Do some work

در ویدیو پیش رو قرار است با “کالوکیشن Do some work” آشنا شویم. کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل DO آنها را ساخت. قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.

ویدیوی “Do the ironing “

مثال‌های مرتبط

I’m trying to do some work.

دارم سعی میکنم یه کاری کنم.

We’re hiring him to do some work around the house.

میخواهیم او را اسخدام کنیم که داخل خانه یه کاری انجام بده.

I need you to do some work for us.

بهت احتیاج دارم که برای ما یه کاری انجام بدی.

She never did any work because she inherited a lot of money

او دیگه هیچ کاری نکرد چون پول زیادی به ارث برد.

Do some work

یه کاری انجام بده

Let’s do some work

بریم یه کاری کنیم.

You wanna do some work?

کاری میخوای انجام بدی؟

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید