سریال Game of thrones

سریال Game of thrones اینجا در ‘وینترفل‘ با هر قدم که شاه شب نزدیک تر می شود زندگی و امید در این شهر کمرنگ تر و بی روح تر می شود. چند وقتی است که همه دور هم در این شهر جمع شده اند تا قدرت زندگی را در برابر مرگ محک بزنند.اینکه چه کسی […]