درام

فیلم درام ژانری است که متکی به رشد عاطفی و روابط واقع گرایانه است. غالباً مضامین فیلم های درام از موضوعات جدی و واقعی زندگی گرفته می شوند.