بازی َancestors یک بازی در رابطه با نظریه داروین است.

بررسی بازی ancestors the humankind odyssey

بازی ancestors یک ایده ی جذاب دارد و آن سفر کردن به میلیون ها سال قبل و پرداختن به نظریه ی داروین است. بازی میخواهد شما را به قبل از چرخه ی پیدایش بشر ببرد. به نظریه داروین بپردازد…