بررسی فیلم King of speech

بررسی فیلم The King’s Speech / ورق را برگردان

پس از تماشای این فیلم شما به شدت تحت تاثیر محیط و شخصیت ها و داستانشان قرار خواهید گرفت به طوری که  به سادگی آن‌ها را فراموش نخواهید کرد…