بررسی فیلم The Platform

بررسی فیلم The Platform / حفرۀ طمع

بررسی فیلم The Platform / حفره ی طمع “بزرگی که گناهکار است تنها می تواند گناهکار بزرگی باشد. ثروتمندی که سخاوت ندارد تنها گدایی خسیس است. صاحب ثروت با داشتن آن خوشبخت نمی شود ،بلکه با خرج آن، آن هم نه با ولخرجی بلکه با درست خرج کردن آن ثروتمند می ماند.” در این پست …

بررسی فیلم The Platform / حفرۀ طمع ادامه مطلب