بازی واژگان

بازی واژگان یا words game به همراه تعریف و مثال به طوری که از شما در مورد هر واژه ای سوال پرسیده شد به زبان انگلیسی پاسخ دهید.