محل و نحوه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

محل و نحوه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

Flyting منطقه Jotunheim

Flyting منطقه Jotunheim

در محل با سنجابی صحبت خواهید کرد! با او موافقت کنید که Flyting انجام دهید. بعد به ترتیب در دیالوگ‌ها اولی گزینه دوم، دومی گزینه اول و سومی نیز گزینه اول را انتخاب کنید تا بر این سنجاب حراف پیروز شوید!

Ymir’s Blood Stone (1)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

همان ابتدای ورود به Jotunheim در منطقه بالا می‌توانید این Blood Stone را بدست بیاورید. وقتی به محل رسیدید وارد ساختمان شوید و با زن صحبت کنید بعد از دیدن دمو و صحبت‌ها در بالای همین بخش از خواب بیدار می‌شوید که یک صندوق قفل در آن می‌یابید. اکنون باید کلید صندوق را پیدا کنیم.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به بیرون ساختمان بروید و به سمت محلی که در عکس بالا مشخص شده بروید. در آنجا یک بشکه بسیار بزرگ نوشیدنی وجود دارد به داخل آن شیرجه بزنید و در انتهای آن کلید drunk’s key را بردارید. با کمک کلید قفل صندوقی که در طبق بالای ساختمان پیدا کردید را باز کنید و Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (2)

توضیحات در ماموریت Mistress of the Iron Wood آورده شده است. (در این مرحله یک Blood Stone پیدا خواهید کرد.)

Ymir’s Blood Stone (3)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در آنجا یک صندوق با دو قفل وجود دارد که البته در دل غار و پشت دیوار سنگی مخفی شده است. ابتدا باید دو کلید را بیابید.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در دو محلی که در عکس بالا مشخص است دو کلید را پیدا خواهید کرد. اولی در سمت چپ با شلیک تیر به قرقره و پایین انداختن چوب‌ها، کلید روی زمین می‌افتد، آن را از روی زمین بردارید. حال به قرقره سمت راست شلیک کنید تا چوب و سنگ‌ها روی زمین بیفتد، آنجا کلید را روی زمین خواهید یافت. بعد از یافتن هر دو کلید، باید خود را به درون غار برسانید اما یادتان باشد باید یک کوزه قرمز نیز باخودتان آنجا ببرید. (یا از توانایی Shoulder Bash برای از بین بردن دیوار سنگی استفاده کنید.) ابتدا کمد را زیر محل حالت پله‌ای قرار دهید و بعد با کوزه به بالا بروید. در سمت چپ غار دیوار سنگی را نابود کنید و با کلید در صندوق را باز کنید تا Ymir’s Blood Stone را بدست بیاورید.

Ymir’s Blood Stone (4-5)

توضیحات در ماموریت The Lost Cauldron آورده شده است. (در این مرحله دو Blood Stone پیدا خواهید کرد.)

Ymir’s Blood Stone (6)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در اینجا یک دیوار سنگی وجود دارد که راهی برای وارد شدن درونش وجود ندارد. با قدرتی Shoulder Bash دیوار را تخریب کنید. فقط مراقب باشید پشت دیوار کوزه قرمز است بلافاصله بعد از شکستن دیوار خود را Heal کنید تا کشته نشوید. بعد از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (7)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بروید. این محل در بالای بلندی و دقیقا پشت محلی است که حیوان افسانه‌ای وجود دارد ولی می‌توانید با کمی کوه نوردی از پشت محل نیز خود را به غار که صندوق در آنجاست، برسانید و از آن Ymir’s Blood Stone را بدست بیاورید.

Ymir’s Blood Stone (8)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در منطقه بالا یک خانه عجیب پیدا می‌کنید که وقتی به سمتش می‌روید هیچ راه ورودی ندارد و از پشت نیز در کاملا برایتان باز نمی‌شود. به آن سمت بروید و با شمشیر چفت در را تخریب کنید ولی انگار خانه غیبش زده است! حال به سراغ در بروید و آن را باز کنید. وارد خانه عجیب خواهید شد در طبقه دوم از صندوق Ymir’s Blood Stone را بدست می‌آورید.

ماموریت فرعی: در این نزدیکی یک ماموریت فرعی وجود دارد به سراغ زن بروید و با او صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها به پشت خانه عجیب و آنطرف آب بروید. دو نفر به شما حمله می‌کنند هر دو را شکست دهید. بعد با مرد صحبت کنید یا می‌توانید با انتخاب گزینه دوم از جانش بگذرید و کلید را از او بگرید یا گزینه اول او را بکشید و یا گزینه سوم دخالتی در این ماجرا نکنید فرقی نمی‌کند. بعد از این انتخاب به پیش زن بازگردید و با او صحبت کنید تا ماموریت فرعی به پایان برسد.

Ymir’s Blood Stone (9)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در آنجا تعداد زیادی دشمن وجود دارد، با روش بازی خودتان آنها را بکشید.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در محل بالای آبشار یخ زده لای درز را نگاه کنید تا صندوق را بیابید. (عکس بالا) از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (10)

Flyting منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در آنجا از صخره‌ها بالا بروید و خود را به بالای محیط برسانید. در بالای محیط یک صندوق قفل پیدا خواهید کرد. یک نبردبان در سمت راست این محل وجود دارد، از آن پایین بروید. در پایین یخ سستِ زیر پایتان را با تیر تخریب کنید و از آنجا خود را به محیط پایین‌تر برسانید. 

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در آنجا طبق عکس بالا از سمت راست جمجمه بروید تا طلسم باطل شود و راه نمایان شود. (عکس بالا مشخص است)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در آنطرف بالای محیط کلید را می‌توانید بیابید. (عکس بالا) به بالای محل بروید و از نبردبان پایین بروید، در زیر آنجا جعبه را کنار بزنید و پشت آن کلید را بردارید. حال به آنطرف و به سمت صندوق بروید و آن را باز کنید و Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (11)

توضیحات در ماموریت A Gift from the Past آورده شده است. (در این مرحله یک Blood Stone پیدا خواهید کرد.)

Ymir’s Blood Stone (12)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. اینجا کمپ دشمن است دشمنان را به روش خودتان بکشید. بعد از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (13)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در آنجا در پایین این قسمت یک دیوار یخیِ قابل تخریب دیده می‌شود. دیوار را با تیر نابود کنید تا از صندوق درون غار Ymir’s Blood Stone را بدست بیاورید.

Ymir’s Blood Stone (14)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. اما در این محل واقعا نمی‌توانید تشخیص بدهید که این Blood Stone کجاست! این بدلیل این است که این سنگ پشت یک طلسم مخفی شده است! 

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

برای باطل کردن طلسم به سمت دو درخت شبیه به هم که در نزدیکی محل هستند بروید و از بین دو جمجمه رد شوید تا طلسم باطل شود و محیط مشخص شود. (عکس بالا) بعد از ظاهر شدن محیط در بالای محل صندوق را خواهید یافت از آن Ymir’s Blood Stone را بدست بیاورید.

Ymir’s Blood Stone (15-17)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در این محل سه Blood Stone پیدا خواهید کرد. اولی درون یک کشتی تخریب شده وجود دارد اما کاملا بسته است از طرف دیگر کشتی تخریب شده رد شوید (جمجمه سر) تا طلسم باطل شود تا از صندوق آیتم را بردارید.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

دومی را کمی جلوتر درون یک کشتی به گل نشسته می‌بینید. از بین دو جمجمه عکس بالا رد شوید تا صندوق باز شود و بتوانید آیتم را بردارید. سومی درون اقیانوس وجود دارد به درون آب شیرجه بزنید تخته چوبی را تخریب کنید تا از صندوق Ymir’s Blood Stone را بدست بیاورید.

Ymir’s Blood Stone (18)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، در اینجا صندوقی مخفی شده است که به کلید نیز نیاز دارد. ابتدا به دنبال کلید برویم

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

کلید را در کلبه بالا پیدا خواهید کرد. همانطور که در عکس هم مشخص است در پشت ساختمان یک جعبه قابل حمل است آن را تکان دهید و از پنجره پشتی به چفت در شلیک کنید تا باز شود درون ساختمان از روی میز کلید را بردارید.

حال به سمت محل Tear بروید. در آنجا ابتدا به قرقره درون محل ضربه بزنید تا محل پایین تخریب شود و بتوانید خودتان را به صندوق و Ymir’s Blood Stone برسانید.

Ymir’s Blood Stone (19)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

برای بدست آوردن این Tear باید ماموریت فرعی با رنگ زرد مشخص شده را انجام دهید. به پیش مرد بروید و با او صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها با مشت‌ باید یک خرس و گربه وحشی را از پا در بیاورید. به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید تا هر دو را شکست دهید. بعد از دمو و صحبت‌ها ماموریت فرعی به پایان می‌رسد. حال به سمت محل Tear بروید و وارد اتاق شوید و از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (20)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا تعدادی دشمن وجود دارد همه را با روش خودتان بکشید. صندوق درون کلبه و پشت چوب‌هاست با تخریب چوب‌ها آن را خواهید یافت اما آن قفل است و به کلید احتیاج دارد. در بیرون کلبه روی جناز‌ه‌ای که آویزان است کلید را خواهید یافت. جعبه قابل حمل را زیر جسد هل دهید و بعد کلید را بردارید و از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (21)

توضیحات در ماموریت A Feast to Remember آورده شده است. 

Ymir’s Blood Stone (22-23)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در محلی که در نقشه بالا مشخص شده یک Blood Tear پیدا خواهید کرد. برای رسیدن به این صندوق ابتدا باید طلسم اولیه خانه‌ای که Tear در آن قرار دارد را باطل کنید. 

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در طرف راست خانه دو جمجمه خواهید یافت. (عکس بالا) از بین آنها رد شوید و وارد خانه شده تا طلسم باطل شود. بعد، از در دیگر و از بین دو جمجمه باز خارج شوید. در پشت سرتان بسته می‌شود اما راه سمت راست را به سمت بالا می‌توانید طی کنید. مسیر را از بین صخره‌های یخ زده به بالا بروید. از پنجره‌‌ای که دو جمجمه‌ دیگر دارد دوباره وارد ساختمان شوید! اینبار با یک محیط کاملا متفاوت رو به رو خواهید شد. 

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در این محیط جدید از پله‌ها بالا بروید و به بیرون رفته و پله‌ها را دوباره بالا بروید تا به دو جمجمه بعدی برسید. (عکس بالا) داخل محیط شوید. به سمت دیگر اتاق بروید و از پنجره خارج شوید و روی تناب بروید. از آنجا به سمت چپ بروید و محیط را بچرخید تا دوباره به پنجره‌ای با دو جمجمه برسید. داخل‌ آن شوید تا دوباره محیط عوض شود. از پله‌ها بالا بروید. در بالای محیط با تیر یخ را بشکنید و بعد جعبه را به عقب بکشید. 

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

اینبار جعبه را به سمت محلی که در عکس بالا مشخص است ببرید. در آنجا یک حلقه است که اگر روی جعبه بروید و با پرش به آن می‌رسید. وقتی به حلقه رسیدید مسیر سمت راست را کنار دیوار را بگیرید و به سمت راست و بلندی و صندوق بروید. از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید. مسیر را به سمت بالا ادامه دهید و از پنجره خارج شده و به بالای صخره بروید و روی چوب بروید و Synahronize کنید تا محیط باز شود. 

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در اینجا می‌توانید یک Tear که در عکس بالا نیز مشخص است را پیدا کنید. حال بعد از Synahronize از بالای چوب به درون گل‌های پایین ساختمان بپرید. در پایین یک صندوق دیگر حاووی Ymir’s Blood Stone پیدا خواهید کرد.

Ymir’s Blood Stone (24-25)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به این صندوق با استفاده از زیپ لاین که بالاتر از ساختمان است می‌توانید دسترسی پیدا کنید. سقف چوبی را تخریب کنید. (عکس بالا) از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید. کلید را از همان اتاق بردارید و در را باز کنید.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در محلی که در نقشه بالا مشخص است یک Tear پیدا خواهید کرد. از محلی که در بالا Tear پیدا کردید یک کوزه قرمز بردارید و به سمت محل بالا بروید و دیوار سنگی را تخریب کنید تا به صندوق حاووی Ymir’s Blood Stone دسترسی پیدا کنید.

Ymir’s Blood Stone (26)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در آنجا تعدادی دشمن وجود دارد. با روش خودتان آنها را از پیش رو بردارید. بعد از کشتن آنها وارد ساختمانی که صندوق قرار دارد شوید. در این ساختمان تعداد زیادی جعبه قابل حمل وجود دارد. اول سمت چپی را به عقب بکشید. (ابتدا جعبه جلوی آن را بردارید) بعد سمت راستی را جلو ببرید. به سمت چپ مسیر را ادامه دهید. جعبه بعدی را به جلو هل دهید. تخته چوب سمت راست را تخریب کنید داخل شوید و کوزه را ابتدا جا به جا کنید، بعد جعبه را به عقب بکشید و به سمت آنطرف و صندوق بروید تا Ymir’s Blood Stone را از آن بدست بیاورید.

Ymir’s Blood Stone (27)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در این محل ابتدا شر دشمنان مختلف را کم کنید. بعد از کشتن دشمنان متوجه می‌شوید که دری که به صندوق می‌رسد بسته است و احتیاج به کلید دارد. کلید در زیر این بخش قرار دارد.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به پایین پله‌ها بروید و جعبه‌های سمت راست پله‌ را جابه جا کنید. از سوراخ به زیر محل لیز بخورید. (عکس بالا) در زیر محل در سمت چپ جعبه‌های چوبی را تخریب کنید. پشت جعبه‌ها کلید را پیدا خواهید کرد. در بالا با کلید را باز کنید و از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید.

Ymir’s Blood Stone (28)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

این Tear درون غاری که پشت یخ‌هاست مخفی شده است. ابتدا به بخش یخی که در عکس بالا مشخص است شلیک کنید تا راه باز شود. داخل شوید. در آنجا جعبه قابل حمل را به وسط محیط بیاورید و به سمت سنگ‌های سمت چپ جهش کنید. روی این سنگ‌ها به سمت راست بروید و یخ بالای محیط را تخریب کنید. پشت جعبه‌ها در بالا یک صندوق وجود دارد. درونش Ymir’s Blood Stone را خواهید یافت.

Ymir’s Blood Stone (29)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

توضیحات در ماموریت A Feast to Remember آورده شده است. 

Ymir’s Blood Stone (30-33)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

خوب می‌خواهیم به سراغ آخرین Ymir’s Blood Stoneهای مطنقه برویم. در قلعه‌ای که در بالای مرحله A Feast to Remember آنجا بودیم می‌توانید به این قلعه برسید که چهار Ymir’s Blood Stone در آنجا پیدا خواهید کرد.

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

ابتدا از پله‌های کنار تالار که مراسم مرحله A Feast to Remember  را در آن اجرا کردیم، بالا بروید. در بالای پله‌ها به یک در بسته می‌رسید از سنگ‌های کنار در بالا بروید و شروع به صخره نوردی کنید و خود را به بالای محیط برسانید. دقت کنید روی صخره‌هایی که می‌توانید از آن بالا بروید یک سری خزه سبز وجود دارد. (عکس بالا)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در بالای محیط به سمت محلی که در عکس بالا مشخص شده است بروید. دشمنان را به روش خودتان بکشید و در محل مشخص شده از پله‌ها بالا بروید. به اتاقی می‌رسید که تعدادی دشمن دیگر در آن وجود دارد آنها را بکشید و از صندوق درون اتاق Ymir’s Blood Stone را بردارید. (اولین Tear)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در همین اتاق از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها یکبار وارد اتاق شوید و بعد خارج شده و از پله‌های سمت چپ بالا بروید و از در باز داخل شوید. در بالا به سمت چپ بروید دشمنان را با روش خودتان بکشید و پیش بروید. بعد از کشتن دشمنان به سمت محلی که در انتهای محیط است بروید. (عکس بالا) از محل مشخص شده در عکس بالا به سمت دیگر بروید. به سمت چپ بپیچید و روی میله بپرید در آنطرف یک تکه یخ قابل تخریب وجود دارد، یخ را تخریب کنید و از سوراخ وارد محیط بعدی شوید. دشمنان درون محل را به روش خودتان از بین ببرید. 

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

به اتاق بعدی بروید و از پله‌ها بالا بروید. در اتاق دو دشمن را بکشید. یک در بسته وجود دارد در همین اتاق در جلوی پنجره یخ زده (عکس بالا) کلید را بردارید و در را باز کنید، از پله‌ها بالا بروید. در بالای محیط در اتاق سمت چپ تعدادی دشمن وجود دارد، آنها را با روش خودتان از بین ببرید. بعد از کشتن دشمنان از در دیگری که وجود دارد خارج شوید، در این اتاق یک صندوق دیگر حاووی Ymir’s Blood Stone پیدا خواهید کرد. (دومین Tear)

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

در همین اتاق از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها به سمت چپ محیط نگاه کنید تا محل یخی را ببینید. (عکس بالا) با تیر یخ را بشکنید تا صندوق بعدی مشخص شود به سمت دیگر بروید و از صندوق Ymir’s Blood Stone را بردارید. (سومین Tear)

تنها یک Tear باقی مانده، به محیط قبلی بازگردید و به سمت دروازه بسته بروید. در سمت چپ دروازه به وسیله میله‌ها و پرچم خودتان را به سمت دیگر برسانید و از پنجره کوچک داخل محیط بعدی شوید. در اینجا تعداد زیادی دشمن وجود دارد با روش خودتان آنها را بکشید. به سمت دیگر اتاق رفته و از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها از پنجره داخل شوید و باز مسیر را به سمت بالای پله‌ها دنبال کنید. در اینجا آخرین سری دشمنان را بکشید بعد وارد دروازه شوید تا در آنجا آخرین صندوق را بیابید و Ymir’s Blood Stone آخر را بدست بیاورید. (چهارمین Tear)

بعد از کامل کردن هر سی و سه Ymir’s Blood Stone

محل و طریقه بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneهای منطقه Jotunheim

بعد از بدست آوردن تمام Ymir’s Blood Stoneها به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و روی سنگ E را بزنید تا پنج Skill points بدست بیاورید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است