راهنمای بازی A Plague Tale: Requiem / فصل یازدهم: The Cradle of Centuries

راهنمای بازی A Plague Tale: Requiem / فصل یازدهم: The Cradle of Centuries

راهنمای قدم به قدم بازی A Plague Tale: Requiem (منوی اصلی)

در ویدئوی بالا می‌توانید به طور کامل دموها و بخش‌های این قسمت را مشاهده کنید و توضیحات کامل نیز در پایین ذکر شده است. (راهنمایی طبق این ویدیوی اختصاصی آماده شده است.)

راهنمای بازی A Plague Tale: Requiem / فصل یازدهم: The Cradle of Centuries

بعد از دمو به سمت جلو بروید. بوسیله قیر آتش جلوتر را پرنور کنید و مسیر را ادامه دهید. در بخش بعدی یک چوب بردارید و آن را روشن کنید و به سمت جلو بروید و سریع آتشدانِ خاموش بعدی را روشن کنید. صندوق بزرگ معمولی کنار آتشدان را خالی کنید. با دو بمب موش‌ها را فراری دهید و خود را به آتش بعدی برسانید. (یا کاه وسط راه استفاده کنید.) آتشدان بعدی را روشن و بعد با قیر پرنور کنید و به سمت دیگر بروید. در سمت راست با قیر به آتشدان بزنید تا پر نور شود و خود را به گاری که رویش آتش است برسانید. گاری گیر کرده باید آن را آزاد کنید یک تیر آتشین به تخته رو به رویتان شلیک کنید. (مانند عکس بالا) با بمبی آتشین خود را به گیره برسانید و با چنگک گاری را آزاد کنید. حال گاری را تا انتهای مسیر هل دهید. جلوتر یک کاه وجود دارد آن را روشن کنید و با قیر پر نور کنید تا بتوانید به سمت جلو پیش بروید. مشعل خاموش جلو را روشن کنید و بعد تمام مشعل‌ها را با قیر پرنور کنید و به سمت انتهای محل بروید و خود را به بالای محیط برسانید. در آنجا ستون را به پایین بیندازید تا شکاف ایجاد شود و بعد در داخل تونل به سمت جلو بروید.

راهنمای بازی A Plague Tale: Requiem / فصل یازدهم: The Cradle of Centuries

همینطور جلو بروید و آتشدان را روشن کنید تا محیط روشن شود. جلوتر از صندوق آیتم‌ها را بردارید و بعد از درِ باز داخل شوید و به جلو بروید. در انتهای تونل از درز به سمت دیگر بروید. همینطور مسیر را به سمت انتها بروید تا به یک اتاق برسید. بعد از صحبتی سوفیا یک بشکه جلوی در می‌گذارد با شلیک تیر فلاخن آتشین در را منفجر کنید. در اتاق بعدی صندوق بزرگ معمولی را خالی کنید. بعد با شلیک به بشکه‌ای که در عکس بالا نیز مشخص است آن قسمت را تخریب کنید. در پشت آنجا، به یک پر دیگر یعنی Hugo’s Herbarium جدید: European goldfinch می‌رسید. به اتاق قبلی برگردید از سوراخ دیگر خارج شده و مسیر را دنبال کنید. از سوراخ دیوار به بشکه تیر آتشین بزنید تا مسیرتان باز شود، حال مسیر را برگردید و وارد دری که باز کردید شوید. به سمت جلو مسیر را ادامه دهید در بالای محیط اهرم را بچرخانید تا گاری به پایین برود و مسیرتان را باز کند.

راهنمای بازی A Plague Tale: Requiem / فصل یازدهم: The Cradle of Centuries

جلوتر به یک منقل می‌رسید آن را روشن کنید ناگهان گروهی از موش‌ها سر می‌رسند. این بخش را بهتر است در دقایق 16:14 تا 24:19 ببینید. چراکه توضیح دادنش کمی و طولانی سخت است! در این قسمت سوغاتی The Chateau d’Ombrage و همینطور صندوق‌های معمولی بزرگ پیدا خواهید کرد. بعد از قسمت قبلی به سمت جلو بروید و از روی پل بگذرید تا به دری برسید و آن را باز کنید تا دموی بعدی آغاز شود.

راهنمای بازی A Plague Tale: Requiem / فصل یازدهم: The Cradle of Centuries

حال باید دروازه بزرگ را باز کنید. ابتدا به سمت راست بروید و به کمک هوگو داخل شوید تا سوغاتی His toys… را باز کنید.

راهنمای بازی A Plague Tale: Requiem / فصل یازدهم: The Cradle of Centuries

به اتاق قبلی برگردید به سمت دیگر اتاق بروید و به سوفیا بگویید اهرم را بچرخاند و بعد گاری را به بیرون اتاق هل دهید. حال به سمت دوازه بزرگ بروید از سوفیا بخواهید اهرم در سمت چپ را فشار دهد. دقیقا کنار گاری که به سمت بیرون هل دادید بایستید و بوسیله چنگک به اهرم رو به رویتان شلیک کنید و آن را بکشید تا اولین بخش معمای در حل شود. (مانند عکس بالا) حال به سمت راست در بروید از سوفیا بخواهید اهرم بزرگ را فشار دهد و وقتی تا انتها فشار داد از هوگو بخواهید اهرم کوچک سمت راستش را فشار دهد. حال یک اهرم در مرکز اتاق بیرون می‌آید از سوفیا بخواهید اهرم را ول کند تا با کمک او اهرم مرکزی را بچرخانید و دروازه را باز کنید.

قسمت بعدی را بهتر است در ویدیو تماشا کنید. دقایق 32:45 تا 42:28 را مشاهده کنید. در این قسمت یک صندوق مخفی، یک صندوق بزرگ حاوی ابزار و صندوق‌های کوچک و بزرگ معمولی پیدا خواهید کرد. بعد از قسمت قبل از پل بگذرید و به سمت پایین مسیر را ادامه دهید. در پایین دمویی آغاز می‌شود بعد از دمو از دست موش‌ها فرار کنید تا این فصل نیز به پایان برسد.

راهنمایی‌های مرتبط با بازی A Plague Tale: Requiem

دیدگاه ها بسته شده است