راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

خواهران Lerion باس‌های سختی در منطقه East Anglia هستند که در ابتدای بازی قادر به کشتن آنها نخواهید بود اما وقتی قویتر شدید می‌توانید با آنها مبارزه کنید با کشتن هر سه خواهر و بعد پیدا کردن جایزه نهایی چهارم آیتم ست Thor را بدست می‌آورید. حداقل قدرت پیشنهادی برای کشتن آنها در ابتدا 90 است ولی باید برای کشتن بعضی از آنها قدرت‌تان بیشتر و حتی بالای 250 باشد که در این راهنمایی به طور کامل در این مورد صحبت کردیم. پیشنهاد می‌شود که در برابر این دشمنان از سپر استفاده کنید. (این راهنمایی برای بالاترین درجه سختی بازی است پس این پیشنهاد در درجات سختی پایین‌تر صادق نیست!)

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

کشتن Goneril

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

به محل مشخص شده در نقشه بالا در منطقه East Anglia بروید. حداقل لول پیشنهادی برای این 90 است. (هر چه لولتان بیشتر باشد بهتر است چراکه نبرد سختی است و حتی در لول 250 هم چالش انگیز است)  وقتی به محل رسیدید جنازه‌ای که در محیط آنجاست را بررسی کنید تا مبارزه آغاز شود. 

فاز اول: 1.ضربات معمولی او را با سپر دفع کنید تا زمان حمله به شما داده شود. حملات قرمز رنگش را فقط جاخالی دهید. 2. وقتی دور خودش می‌چرخد ضربات معمولی وارد می‌کند بهترین زمان است که با سپر ضرباتش را دفع کنید، در این صورت او چند ثانیه متوقف می‌شود و زمان خوبی به شما می‌دهد که به او حمله کنید. 3. زمین به رنگ سبز در می‌آید و به ناگهان از میان مه سبز او ظاهر می‌شود در این حالت باید به موقع فقط جاخالی دهید. 4. به رنگ سبز در می‌آید، در میان مه سبز یک سایه سبز از او به شما حمله می‌کند، باید به موقع جاخالی دهید. 5. دور تا دور زمین مبارزه قارچ‌ برای پر کردن جان یا قدرتی شما وجود دارد در مواقع ضروری از آنها استفاده کنید. 6. همین ضربات را تا موقعی که خونش نصف شود ادامه می‌دهد.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

فاز دوم: بعد از اینکه خونش نصف شد دورش یک حلقه سبز ظاهر می‌شود، به سرعت از حلقه خارج شوید تا فاز دوم آغاز شود. 1. در ابتدای فاز دوم فقط از دست دایره‌های سبز مختلفی که روی زمین ظاهر می‌شود فرار کنید. 2. همان ضربات قبلی را می‌زند ولی اینبار بسیار سریعتر و مرگبارتر از فاز اول است. پس ضربات قرمزش را فقط جاخالی دهید و با سپر جلوی ضربات معمولی‌اش را بگیرید و به او ضربه وارد کنید. 3. در محیط مه‌های سبز قرار دارد روی آنها نایستید. 4. غیب می‌شود و در محلی که شما هستید ظاهر شده و ضربات قدرتی و قرمز وارد می‌کند، در این حالت فقط جاخالی دهید. 5. همینطور مقاومت کنید و به موقع حمله کنید تا خونش کم شود، در دقایق آخر تمام قدرتی‌هایتان را رویش خالی کنید تا سریع کشته شود، با کشتن او آیتم Thor’s Breeches و همینطور یک Goneril’s Dagger بدست می‌آورید.

کشتن Regan

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

به محل مشخص شده در نقشه بالا در East Anglia بروید. جنازه را بررسی کنید تا مبارزه آغاز شود. حداقل لول پیشنهادی برای این 160 است. (هر چه لولتان بیشتر باشد بهتر است چراکه نبرد سختی است و حتی در لول 250 هم چالش انگیز است)  

فاز اول: 1. وقتی او ضربات قدرتی وارد می‌کند، پشتش یک سایه آتشین نیز همان ضربه را وارد می‌کند باید دوبار جاخالی دهید، یکی برای خودش یکی برای سایه‌اش 2. وقتی ضربات معمولی وارد می‌کند (وقتی دور خودش چرخید) با سپر جلویش را بگیرید تا گیج شود و بتوانید چند ضربه نثارش کنید. 3. ضربات قدرتی‌اش را فقط جاخالی دهید و همانطور که گفته شد دوبار جاخالی دهید تا گیر سایه‌ی آتشینش نیفتید. 4. غیب می‌شود و در محلی که شما هستید ظاهر می‌شود، فقط جاخالی دهید. 5. همینطور نبرد با او را ادامه دهید دفاع کنید و به موقع حمله کنید تا با نصف شدن خونش فاز اول تمام شود. همینطور وقتی دور بود می‌توانید به بدنش شلیک کنید. (دور تا دور زمین مبارزه قارچ‌ برای پر کردن جان یا قدرتی شما وجود دارد در مواقع ضروری از آنها استفاده کنید.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

فاز دوم: وقتی خونش نصف شد، دایره قرمزی تشکیل می‌دهد از او فاصله بگیرید تا دمویی شروع شده و فاز دوم مبارزه آغاز شود. 1. همان ضربات قبلی را به شکل مرگبارتری وارد می‌کند. 2. ضرباتی که قرمز می‌شود را فقط جاخالی دهید. 3. اینبار در محل‌هایی که قدم می‌گذارد آتش ظاهر می‌شود، باید سعی کنید جلویش بایستید تا روی آتش نروید. 4.  در مواقعی که دور است به بدنش با تیر شلیک کنید. 5. در لحظات آخر مبارزه از قدرتی‌هایتان برعلیهش استفاده کنید تا سریع کشته شود. بعد از کشتنش آیتم Thor’s Battle Plate و دومین کلید یعنی Regan’s Dagger را نیز بدست می‌آورید.

کشتن Cordelia

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

به محل مشخص شده در نقشه بالا در East Anglia بروید. جنازه را بررسی کنید تا مبارزه آغاز شود. حداقل لول پیشنهادی برای این 340 است. (هر چه لولتان بیشتر باشد بهتر است چراکه نبرد سختی است و حتی در لول 250 هم چالش انگیز است ولی لول زیر 250 با یکی دو ضرب کشته می‌شوید.)  

فاز اول: 1. همان ضربات دو خواهرش را تکرار می‌کند، ضربات قرمزش را جاخالی داده و ضربات معمولی وقتی دور خودش می‌چرخد با سپر دفع کنید و بعد به او ضربه وارد کنید. 2. او سایه‌های سفیدی با سرعت بسیار زیاد از خود به سمتتان می‌فرستد که باید به موقع آنها را جاخالی دهید. 3. به طور ناگهانی از خودش مه سفید خارج می‌کند و به سمت شما تلپورت می‌کند، به موقع جاخالی دهید. 4. با تیرکمان به موقع به بدنش ضربه وارد کنید. 5. همینطور نبرد را ادامه دهید تا خونش نصف شود. (دور تا دور زمین مبارزه قارچ‌ برای پر کردن جان یا قدرتی شما وجود دارد در مواقع ضروری از آنها استفاده کنید.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

فاز دوم: وقتی خونش کم شد دایره سفیدی ایجاد می‌کند، از دایره دور شوید تا دمو آغاز شود، بعد از دمو فاز دوم مبارزه شروع می‌شود. 1. در ابتدای فاز دوم روی زمین دایره‌هایی ظاهر می‌شود از آنها دور شوید و روی آنها نمانید تا کشته نشوید. 2. همان ضربات فاز اول را مرگبارتر از قبل وارد می‌کند. 3. از دور روی زمین دایره‌های مرگباری ظاهر می‌کند به سمت چپ یا راست بروید تا روی آنها نمانید. بعد از چند ثانیه مقاومت باز حملات عادی‌اش را ادامه می‌دهد. 4. در لحظات آخر مبارزه ضربات مرگبار و قدرتی خود را وارد کنید تا سریع کشته شود. بعد از کشتنش آیتم Thor’s Gauntlets به همراه آخرین کلید یعنی Cordelia’s Dagger را بدست می‌آورید.

دریافت جایزه نهایی و ورود به مقبره The Lerion Estate

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

بعد از کشتن هر سه خواهر و بدست آوردن سه Dagger که در اصل کلید هستند به محل مشخص شده در نقشه بالا در منطقه East Anglia بروید. به سمت دایره زرد رنگ که شبیه پله است بروید. در آنجا وارد کلبه شوید و از طریق دریچه به سمت پایین محل بروید. از بین دیوار تخریب شده رد شوید و بعد همینطور به پایین مقبره بروید. در انتهای پله‌ها از نبردبان پایین بروید. در پایین، همینطور از میان آب به سمت جلو رفته و در انتهای محل از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها به سمت راست و بعد چپ بروید و از پله و نبردبان بالا بروید و از سمت دیگر پایین بیایید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : کشتن Daughters of Lerion

در این محل به سمت راست بروید و از پله‌ها پایین رفته و مجسمه‌ای که در عکس بالا مشخص است را با فشار E بررسی کنید تا هر سه کلید چاقو مانند را درون کمر مجسمه فرو کنید. مجسمه تخریب می‌شود و راهی به سمت پایین مقبره باز می‌شود به پایین بروید و از صندوق آیتم Thor’s Helmet را بردارید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است