راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با کارل هایزنبرگ

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با کارل هایزنبرگ

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

کارخانه هایزنبرگ (مبارزه با کارل هایزنبرگ)

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با کارل هایزنبرگ

به سمت دستگاهی که کریس در حال تعمیر آن بود بروید F را فشار دهید تا سوارش شوید. به سمت جلو بروید و سوار آسانسور شوید. وقتی به بالا رسیدید کلیک راست را فشار دهید و با فشار کلیک چپ در را منفجر کنید. وقتی به بیرون رفتید هایزنبرگ به شما حمله می‌کند. وقتی که در حال Reload هستید با Space از خود دفاع کنید وقتی که تیر آماده بود کلیک راست را فشار دهید و با فشار کلیک چپ به ربات شلیک کنید. وقتی به محیط باز رسیدید مبارزه شروع می‌شود. دقت کنید شما داخل ربات هستید ولی هنوز با Space می‌توانید از خود دفاع کنید پس وقتی هایزنبرگ به سمتتان می‌آمد با فشار Space از خود دفاع کنید تا آسیب کمتری ببینید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با کارل هایزنبرگ

فاز اول: در این فاز به بخش‌های قرمز بدن او با کلیک چپ شلیک کنید. وقتی به محل درست شلیک کنید از آن محل جرقه‌های آتش خارج می‌شود. همینطور از خودتان دفاع کنید. به سمت او موشک پرت کنید و بعد به نقاط حساس بدن او که به رنگ قرمز هستند شلیک کنید. بعضی وقت‌ها او یک سری آهن به سمتتان پرت میکند جلوی این آهن‌ها نایستید و از آنها دور شوید و با Space فرار و دفاع کنید. وقتی که بسیاری از بخش‌های بدن او را جدا کردید او به سمت شما حمله می‌کند و شما از روبات پایین می‌آیید. (اگر زمانی که روی ربات هستید خونتان کم شد فقط دور بزنید و پناه بگیرد تا بهبود پیدا کنید. روی ربات نمی‌توانید از شفادهنده‌ها استفاده کنید.) وقتی که قطعات قرمز را از بدنه اصلی هایزنبرگ جدا کردید وارد فاز بعدی می‌شویم و او با عصبانیت شما را به هوا پرت می‌کند.

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با کارل هایزنبرگ

فاز دوم: روی هوا به صورتش شلیک کنید. حال باید با مهمات خودتان به دشمن حمله کنید. در این فاز باید پشت هر چیزی پناه بگیرید و با Space دمیج ضربات را کاهش دهید و به سرش با سلاح‌های قوی شلیک کنید. از grenade launcher و تیر انفجاری و از انواع سلاح‌ها بر علیهش استفاده کنید. در این فاز باید فرار کنید و شلیک کنید و به هیچ عنوان یک جا نایستید. مبارزه سختی نخواهد بود و خیلی سریع می‌توانید موجود را شکست دهید. دفاع کنید و به سرش شلیک کنید و اینکار را ادامه دهید تا منفجر و نابود شود. آیتمش را بدست می‌آورید و دمو شروع می‌شود.

قسمت بعدی: بخش نهایی بازی 

دیدگاه ها بسته شده است