راهنمای The Witcher 3 / مراحل Battle Preparations و Veni Vidi Vigo

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Battle Preparations و Veni Vidi Vigo

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (Battle Preparations)

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Battle Preparations و Veni Vidi Vigo

به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. بعد از دمو وارد کشتی شوید و با Avallac’h صحبت کنید و به Skellige بروید. در اینجا صحبت ها را گوش کنید بعد از اتمام صحبت ها چندین ماموریت جدید بدست می آورید. که باید برای انجام این ماموریت آنها را انجام دهید. اولی ماموریت Veni Vidi Vigo (در پایین) است.  و بعد The Sunstone می باشد که خودش دو مرحله دیگر نیز به شما می دهد بعد از اتمام ماموریت The Sunstone به پیش Avallac’h  بروید و با او صحبت کنید و بگویید همه چیز آماده است. ماموریت تمام شده است و ماموریت On Thin Ice شروع می شود.


ماموریت اصلی (Veni Vidi Vigo)

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Battle Preparations و Veni Vidi Vigo

به محل مشخص شده در نقشه بروید. سوار یک قایق شوید M را بزنید و در نزدیک محل مشخص شده در نقشه یک Harbor را انتخاب کنید. حال بگذارید شب شود. حال از قایق به داخل آب بپرید باید از بین قایق هایی که مراقب هستند عبور کرده تا به کشتی شاه خود را برسانید. وقتی نزدیک نور ها هستید زیر آبی بروید و از زیر آنها رد شوید. تا خود را به دایره ی نارنجی برسانید و دمو را ببینید. بعد از دیدن دمو ماموریت تمام شده است. (Fringilla Vigo آزاد شده است.)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (The Sunstone)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است