راهنمای The Witcher 3 / مرحله Disturbance

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Disturbance )

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Disturbance

بعد از صحبت با ینیفر این ماموریت را می گیرید. از پله ها پایین بروید و به محل مشخص شده در نقشه خود را برسانید. (در پایین پله ها در صندوق یک نامه پیدا می کنید که ماموریت فرعی Witchers’s forge را به شما می دهد. ) آیتم کوئیستی که ینیفر به شما داد (Potestaquisitor) را دست بگیرید. (کلیک Tab انتخاب آن و با زدن وسط موس در کامپیوتر) و در دایره ی نارنجی به دنبال چیزی بگردید. هر چه به سمت محل مورد نظر قدم بر می دارید صدایی که از دستگاه به گوش می رسد بیشتر می شود. (محل مورد نظر در عکس بالا مشخص است) وقتی به محل رسیدید آن بخش را بررسی کنید و دمو را ببینید.  بعد از دمو به محل مورد نظر بروید و با ینیفر صحبت کنید. ماموریت تمام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (To Bait a Forktail…)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است