GOT

Game Of Thrones

بررسی سریال game of thrones (قسمت دوم)

قسمت چهارم سریال Game of thrones با یک عزاداری بزرگ شروع می شود یک وداع نهایی به تمام آن هایی که در قسمت سوم در نبرد بزرگ جانشان را از دست داده بودند.

ادامه مطلب