بخش آموزشی/ آموزش زبان انگلیسی

در ویدیوهای زیر با کالوکیشن‌های مختلف از طریق مثال‌های کاربردی آشنا خواهید شد. (تعریف کالوکیشن)

افعال دوبخشی را با ویدیویی‌های زیر فرا بگیرید. (تعریف افعال دوبخشی)

فراگیری کاربردی‌ترین اصطلاحات رایج زبان انگلیسی از طریق ویدیوهای زیر… (توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات زبان)