نقد فیلم

در این بخش با لیست نقد فیلم های روز که توسط اعضای تحریریه سایت ساعت هفت آماده شدند رو به رو هستید. با خواندن نقد ها قبل یا بعد از دیدن فیلم می توانید بیشتر با آنها ارتباط برقرار کنید و نکات ضعف و قوت آنها را بهتر بشناسید.