Netflix

شبکه ی Netflix از بهترین شبکه های اینترنتی موجود در آمریکاست که به عنوان بزرگترین شبکه ی اینترنتی حال حاضر دنیا با داشتن اشتراکی نزدیک به بیش از 150 میلیون نفر در سراسر دنیا در صدر شبکه های اینترنتی قرار گرفته است.