بررسی

در این بخش با لیست بررسی فیلم ، سریال و بازی  های روز که توسط اعضای تحریریه سایت ساعت هفت آماده شدند رو به رو هستید. با خواندن بررسی ها قبل یا بعد از دیدن فیلم ، سریال یا بازی ها می توانید بیشتر با آنها ارتباط برقرار کنید و نکات ضعف و قوت آنها را بهتر بشناسید.