آشنایی با Kitana و حرکات او در Mortal Kombat 1

آشنایی با Kitana و حرکات او در Mortal Kombat 1

اولین‌بار Kitana در Mortal Kombat 2 معرفی شد و تا امروز یکی از کاراکترهای محبوب سری محسوب می‌شود، او از سرزمین Edenia می‌آید که به Earthrealm می‌پیوندد. او آموزش‌های Assassin دیده است و با Fan و تیغه‌های بُرَّنده‌اش کسانی که در برابرش قرار می‌گیرند را از سرِراه بر می‌دارد. دامنه‌ی حملات او گسترده است و فواصل دور و نزدیک را بخوبی پوشش می‌دهد و می‌توانید استراتژی‌های گوناگون را با او پیاده کنید.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

می‌توانید با استفاده از علامت‌های زیر دکمه‌های پلی استیشن ۵ را به دیگر کنسول‌ها تبدیل کنید. (یا عکس بالا)

1 = مشت از روبرو / 🔲 (مربع) در پلی‌استیشن / X در  ایکس باکس/ Y در سوییچ

2 = مشت از پشت / 🔺 (مثلث) در پلی‌استیشن / Y در ایکس باکس / X در سوییچ

3 = لگد از جلو / ✖️ (ضربدر) در پلی‌استیشن / A در ایکس باکس / B در سوییچ

4 = لگد از پشت / 🔘 (دایره) در پلی‌استیشن / B در ایکس باکس / A در سوییچ

آشنایی با Kitana و حرکات او در Mortal Kombat 1 3

Fatalities: Royal Blender (دور): DFD,🔘

Easy Fatality: ✖️, R2

Brutalities: ⬇+🔺

لیست حرکات Kitana به Basic Attacks و Special Moves و Kameo Attack تقسیم‌بندی شده است. 

Basic Attacks
حرکت دکمه
Side Slide

🔲

Limitless

🔲-🔲

Rising Up

🔲-🔲-🔺

Wind Damage

🔲-🔘

Fancy Strike

⬅+🔲

Who Runs the World

⬅+🔲-🔘

Royal Bow

➡+🔲

Twisted Edenian

➡+🔲-🔺

Slide Swipe

⬇+🔲

Rising Fan

🔺

Step Off

🔺-🔘

The Comback

🔺-🔘-🔲-🔺

Unbreakable

🔺-🔘-🔺

Step N’ Stab

⬅+🔺

Heavy is the Krown

⬅+🔺-🔘

Tantalizing Twirl

⬇+🔺

High Heel

 ✖️

Knee Check

⬅+✖️

Finishing Touch

⬅+✖️-✖️

Booty Bump

⬅+✖️-🔘

Simple Kommand

⬅+✖️-🔘-✖️

Stiletto Strike

⬇+✖️

Pretty Kick

🔘

Edenian Dance

🔘-➡+✖️-✖️

Head over Heels

🔘-➡+✖️-✖️-🔘

Sweeping Fan

⬅+🔘

Heel Spin

⬇+🔘

آشنایی با Kitana و حرکات او در Mortal Kombat 1

Aerial Attacks
حرکت دکمه
Straight Stab

↗ +🔲

Quick Kut

↗ +🔲-🔲

Tail Spin

↗ +🔲-🔲-🔺

Fanning Out

↗ +🔺

Fan Slam

↗ +🔺-🔲

Toe Tab

  ↗ +✖️ or ↗ +🔘

Flipping Out

 ↗ +✖️-🔘

Twisted Edenian

➡+🔲-🔺

Slide Swipe

⬇+🔲

 

Throws
حرکت دکمه
Shove

  ➡ +L1  or  ➡ +🔲+✖️

Talk To The Fan

L1 Or 🔲+✖️

 

Breakers
حرکت دکمه
Kombo Breaker➡ + R2

Kitana

Special Moves
حرکت دکمه
Fan Toss

⬅ – ➡ -🔲

Enhanced Fan Toss

⬅ – ➡ – 🔲 + R2

Enhanced Fan Toss

⬅ – ➡ – 🔲 + R2 – ⬅

Enhanced Fan Toss

⬅ – ➡ – 🔲 + R2 – ➡

Fan Toss

⬅ – ➡ – 🔲

Fan-Nado

⬇ – ⬅ – 🔲

Enhanced Fan-Nado

⬇ – ⬅ – 🔲 + R2

Fan-Nado

⬇- ⬅ – 🔲 – ⬅

Enhanced Fan-Nado

⬇- ⬅ – 🔲 + R2 – ⬅

Fan-Nado

⬇ – ⬅ – 🔲 – ➡

Enhanced Fan-Nado

⬇ – ⬅ – 🔲 + R2 – ➡

Fan-Nado

⬇ – ⬅ – 🔲

Fan-Nado

⬇ – ⬅ – 🔲 – ⬅

Fan-Nado

⬇ – ⬅ – 🔲 – ➡

Princess Pirouette

⬇ – ➡- 🔺

Enhanced Princess Pirouette

⬇ – ➡- 🔺 +R2

Square Wave

⬇ – ⬅ – 🔺

Enhanced Square Wave

⬇ – ⬅ – 🔺 + R2

Square Wave

⬇ – ⬅ – 🔺

Enhanced Square Wave

⬇-⬅ – 🔺 + R2

Bending Wind

⬅ – ⬇ – ➡ – 🔘

Binding Wind

⬅ – ⬇ – ➡ – 🔘 – ⬅

Bending Wind

⬅ – ⬇ – ➡ – 🔘 – ➡

Bending Wind

⬅ – ⬇ – ➡ – 🔘 – ⬆

 

Fatal Blows
حرکت دکمه
Stepping UpL2+R2

Kameo Moves بزودی منتشر خواهد شد.

توضیحات بیشتر درباره‌ی نقاط ضعف و قوت و استراتژی مبارزه: بزودی

انواع کمبوها از Easy تا Hard (حرکات به ترتیب از چپ به راست)

کمبوهای Midscreen:

۱- حرکت Lounch با 🔲

🔲 ⬇⬅🔲     ↗ +🔺    ↗ +🔲,🔲,🔺

حرکت jump punch باید دیر به حریف برخورد کند.

سختی کمبو: Medium / میزان آسیب نهایی: ۲۵۴.۴۳

—————-

🔲 ⬇⬅🔲     ⬅➡ 🔲+R2       ↗ + ✖️      ↗+🔲,🔲,🔺

حرکت Jump kick باید دیر برخورد کند. سختی کمبو: Medium / میران آسیب: ۳۱۲.۰۲ / یک Bar مصرف می‌شود.

—————-

۲- حرکت Lounch با 🔺+🔲+ ➡

+🔲,🔺   ⬇⬅🔲    ↗+🔺   ↗+🔲,🔲,🔺

حرکت Jump Punch باید دیر برخورد کند. سختی کمبو: Medium / میزان آسیب: ۳۰۰.۲۰

—————-

+🔲,🔺   ⬇⬅🔲   🔲+R2   ↗+✖️   ↗+🔲,🔲,🔺

حرکت Jump kick دیر برخورد کند.  سختی کمبو: Medium / میران آسیب: ۳۵۴.۹۲ / یک bar مصرف می‌شود.

—————-

۳- حرکت Lounch با 🔺,🔲,🔘,🔺

🔺,🔘,🔲,🔺   ⬇⬅🔲      ↗+🔺    ↗+🔲,🔲,🔺

سختی کمبو: Medium / میزان آسیب: ۳۱۳.۶۹

—————-

🔺,🔘,🔲,🔺    ⬇⬅🔲   🔲+R2     ↗+✖️     ↗+🔲,🔲,🔺

سختی کمبو: Medium / میران آسیب: ۳۵۷.۲۵ / یک Bar مصرف می‌شود.

—————-

۴- حرکت Lounch با 🔘 ,🔺+ ⬅

⬅+🔺,🔘   ⬇⬅🔲    ↗+🔲,🔲,🔺

سختی کمبو: Easy / میزان آسیب: ۲۹۵.۷۳

—————-

⬅+🔺,🔘  ⬇⬅🔲 ,⬅ ➡➡     ↗ +✖️    ↗ +🔲,🔲,🔺

حرکت jump kick باید دیر برخورد کند.

سختی کمبو: Medium / میزان آسیب: ۳۲۲.۵۵

—————-

۵- حرکت Lounch با 🔲+✖️,⬅

⬅+✖️,🔘    ⬇⬅🔲,⬅    ↗+🔺   ↗+🔲,🔲,🔺

حرکت jump punch باید دیر برخورد کند.

سختی کمبو: Medium / میزان آسیب: ۲۹۶.۷۶

—————-

۶- حرکت Lounch با ✖️,✖️+ ➡,🔘

🔘,+✖️,✖️    ⬇⬅🔲    ↗ +🔺    ↗ +🔲,🔲,🔺

حرکت jump punch باید دیر برخورد کند.

سختی کمبو: Medium / میزان آسیب: ۳۰۵.۱۹

کمبوهای Corner Screen بزودی منتشر خواهد شد

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است