آشنایی با Smoke و حرکات او در Mortal Kombat 1

آشنایی با Smoke و حرکات او در Mortal Kombat 1

در این مقاله قصد داریم کاراکتر Smoke را برای شما شرح دهیم. در ابتدا لیست حرکات او را برایتان آورده‌ایم و در ادامه به لیست حرکات کمبوهای او پرداخته ایم.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

می‌توانید با استفاده از علامت‌های زیر دکمه‌های پلی استیشن ۵ را به دیگر کنسول‌ها تبدیل کنید. (یا عکس بالا)

1 = مشت از روبرو / 🔲 (مربع) در پلی‌استیشن / X در  ایکس باکس/ Y در سوییچ

2 = مشت از پشت / 🔺 (مثلث) در پلی‌استیشن / Y در ایکس باکس / X در سوییچ

3 = لگد از جلو / ✖️ (ضربدر) در پلی‌استیشن / A در ایکس باکس / B در سوییچ

4 = لگد از پشت / 🔘 (دایره) در پلی‌استیشن / B در ایکس باکس / A در سوییچ

آشنایی با Smoke و حرکات او در Mortal Kombat 1 1

Fatalities: Royal Blender (دور): DFD,🔘

Easy Fatality: ✖️, R2

Brutalities: ⬇+🔺

لیست حرکات Smoke به Basic Attacks و Special Moves تقسیم‌بندی شده است.

Basic Attacks
حرکت دکمه
Quick Cut

🔲

Never Submit

🔲-🔲

No Escape

🔲-🔲-🔲-🔘

Deep Stab

➡-🔲

Perfect Pierce

➡+🔲-🔺

Missing The Toes

➡+🔲,🔺,🔺,🔘 

Kutting-Room Four

➡+🔲,🔺,🔲+✖️

Phasing Through 

➡+🔲,🔺🔲+✖️

Low Shank: D+1

⬇+🔲

Straight Fist

🔺

Gushing Gash

🔺-🔲

Everywhere

🔺-🔲-🔺

Tele-stab

⬅-🔺

Smoke Damage

⬅+🔺,✖️

Violet Tendencies

⬅+🔺,✖️,🔘

Up in Smoke

⬇+🔺

Double Strike

 ✖️

Smoke Damage

✖️,🔺

Shin Shatter

➡+✖️

Tricky Karambit

➡+✖️,🔺

Soaring Assassin

➡+✖️,🔺,🔘

Knee Breaker

⬇+✖️

Inhalation

🔘,✖️+⬇

Turning Heel 

🔘

Sweeping Smoke 

⬇+🔘

Face Walk

➡+🔘

Gut Buster

⬇+🔘

آشنایی با Smoke و حرکات او در Mortal Kombat 1

Aerial Attack
حرکت دکمه
Downward Stab

↗+🔲

Deep Incision

🔲,🔲+↗

Smoked Out

↗+🔲,🔲,🔺

Knuckle Duster

↗+🔺

Cutter

+🔺,🔲,🔲

Artery Assault

↗+🔺,🔲

Turn and Burn

↗+✖️  or  ↗+🔘

Spin Kicks

↗+✖️

Airing Out

↗+✖️,🔘,🔘

Artery Assault

🔲,🔺+↗

 

Throws
حرکت دکمه
Shove

➡+ L1     or     ➡+🔲+✖️

Assassin’s Judgment

✖️+🔲   L1      or 

 

Breakers
حرکت دکمه
Kombo Breaker

➡ + R2

 

Taunts
حرکت دکمه
Taunts

 

Special Moves
حرکت دکمه
Shadow Blade

⬇⬅🔲

Enhanced Shadow Blade

 ⬇⬅🔲+R2

Smoke Bomb

⬇⬅🔺

Enhanced Smoke Bomb

⬇⬅🔺+R2

Vicious Vapors

➡✖️

Enhanced Vicious Vapors

➡✖️+R2

Vicious Vapors Cancel

+R2

Smoke Port

⬇⬅✖️

Enhanced Smoke-Port

⬇⬅✖️+R2

Smoke-port cancel

hold

Enhanced Smoke-port cancel

hold

 

Fatal Blow
حرکت دکمه
Mistborn Killer

L2+R2

آشنایی با Smoke و حرکات او در Mortal Kombat 1

لیست کمبوهای Middlescreen:

 ➡+🔲,🔺: شروع حرکت با 

➡+🔲,🔺  ⬅➡✖️,⬅+R2    ✖️,🔺 ➡➡    ✖️,🔺   ➡+🔲,🔺,🔲+✖️   ⬇⬅🔲

سطح: متوسط / آسیب: ۳۲۳.۰۸

—–

➡+🔲,🔺  ⬅➡✖️,⬅+R2    ✖️,🔺 ➡➡    ✖️,🔺   +🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط / آسیب: ۳۲۸.۱۰

—–

➡+🔲,🔺  ⬅➡✖️,⬅+R2    ✖️,🔺 ➡➡    ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔺

سطح: متوسط / آسیب: ۳۵۲.۷۲/ Sideswitch

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط / آسیب: ۳۸۱.۲۰/ Sideswitch/ یک bar

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۲۷.۵۸/ ۲ bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۷۷.۸۳/ Sideswitch/ سه Bar/  حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

شروع حرکت با: ⬅+🔺

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۲۸.۵۰

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 +🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۳۳.۷۹

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۵۷.۶۰/ sideswitch

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۸۹.۶۹/ sideswitch/ یک bar

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۳۸.۵۰/ دو bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۹۱.۴۰/ sideswitch/ سه bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

شروع حرکت با: ✖️,🔺

✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: ساده / آسیب: ۲۶۲.۲۲

—–

✖️,🔺 +🔲,🔲,🔺

سطح: ساده / آسیب: ۲۷۰.۲۹

 

 حرکت لانچ با F+3,2:

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۴۲.۰۸

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 +🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۴۷.۱۰

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۷۱.۷۲/ sideswitch

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ➡➡ ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۰۰.۲۰/ sideswitch/ یک bar

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۴۶.۵۸/ دو bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب:۴۹۶.۸۳ / sideswitch/ سه bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

شروع حرکت با: ➡+🔘

➡+🔘 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: ساده/ آسیب: ۳۲۱.۷۱/ sideswitch/ یک bar

—–

➡+🔘 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۳۲.۰۴/ دو bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

—–

➡+🔘 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۵۱۷.۱۷/ sodeswitch/ سه bar

لیست کمبوهای Corner

شروع حرکت با: ➡+🔲,🔺

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۰۹.۵۲/

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: سخت/ آسیب: ۳۲۳.۰۹

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ 🔲,🔲,🔲,🔘

سطح: سخت/ آسیب: ۳۴۰.۹۹

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۸۱.۵۰/ یک bar

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۳۳.۷۵/ دو bar

—–

➡+🔲,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۷۷.۸۳/ sideswitch/ سه bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

شروع حرکت با: ⬅+🔺

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۱۴.۲۳

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: سخت/ آسیب: ۳۲۸.۵۰

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ 🔲,🔲,🔲,🔘

سطح: سخت/ آسیب: ۳۴۷.۳۶

—–

⬅+🔺,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۹۰.۰۰/یک bar

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۴۵.۰۰/ دو bar

—–

⬅+🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۹۱.۴۰/ sideswitch/ سه Bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

 

حرکت لانچ با 3,2:

✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح:ساده/ آسیب: ۲۶۲.۶۲

 

حرکت لانچ با F+3,2:

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح: متوسط/ آسیب: ۳۲۸.۵۲

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 ✖️,🔺 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔲

سطح:سخت/ آسیب: ۳۴۲.۰۸

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ 🔲,🔲,🔲,🔘

سطح: سخت / آسیب: ۳۵۹.۹۹/

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۰۰.۵۰/ یک bar

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 🔘 ➡+🔲,🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۵۲.۷۵/ دو bar

—–

➡+✖️,🔺 ⬅➡✖️,⬅+R2 ✖️,🔺 +🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲 ⬇⬅🔘+R2 🔲,🔲,🔺

سطح: متوسط/ آسیب: ۴۹۶.۸۳/ sideswitch/ سه bar/ حرکت jump punch بعد از (air) enhanced Smoke-port دوم، باید دیر برخورد کند.

دیدگاه ها بسته شده است