حالت پنجم کالوکیشن : فعل و قید

حالت پنجم کالوکیشن : فعل و قید

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ حالت پنجم کالوکیشن :”فعل و قید” بروید.

Collocation (5) : Verb and Adverb

در ویدیو پیش رو قرار است با پنجمین حالت کالوکیشن آشنا شویم که به صورت فعل و قید می‌باشد.قید واژه‌ای است که به فعل،صفت،مصدر و قید توضیحی اضافه می‌کند.توضیحات کامل قید ها را می‌توانید در “پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی” مشاهده نمایید.

ویدیوی حالت پنجم: فعل و قید


مثال‌های مرتبط با حالت پنجم کالوکیشن

She pulled steadily on the rope and helped him to safety.

او به طور مدام و پیوسته طناب را کشید و به او کمک کرد تا ایمن باشد.

He placed the beautiful vase gently on the window ledge.

او آن گلدان زیبا را به آرامی بر روی لبه پنجره قرار داد.

“I love you and want to marry you”, Derek whispered softly to Marsha.

“خیلی دوستت دارم و میخوام باهات ازدواج کنم”. دِرِک به آرامی به مارشا زمزمه کرد.

She smiled proudly as she looked at the photos of her new grandson.

او با افتخار لبخندی زد زمانی که به عکس های نوه ی تازه متولد شده اش نگاهی انداخت.

Steadily declined.

مدام رد شد( تنزل پیدا کرد)

Now place it gently.

خب الان به آرامی قرارش بده.

 

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید