محل تمام پلاک‌های فایرفلای (Firefly Pendants) بازی Last of us

محل تمام پلاک‌های فایرفلای (Firefly Pendants) بازی Last of us

در بازی Last of us می‌توانید سی پلاک فایرفلای (Firefly Pendants) در سراسر بازی پیدا کنید که به شکلی در محل‌های مختلف مخفی شده‌اند. در این بخش محل تمام این پلاک‌ها در سراسر بازی را برایتان آورده‌ایم.

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

پلاک فایرفلای۱ (به نام Vigil)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دوم (The Quarantine Zone)

این پلاک را در فصل دوم- بخش دوم (Beyond the Wall) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲ (به نام Glueck)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دوم (The Quarantine Zone)

این پلاک را در فصل دوم- بخش دوم (Beyond the Wall) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۳ (به نام Liu)

این پلاک را در فصل دوم- بخش چهارم (The Cargo) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۴ (به نام Lenz)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت اول

این پلاک را در فصل سوم- بخش دوم (Downtown) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۵ (به نام Kiper)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

این پلاک را در فصل سوم- بخش سوم (The Museum) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۶ (به نام Davidson)

این پلاک را در فصل سوم – بخش چهارم (The Capitol Building)  پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۷ (به نام Jirang)

این پلاک را در فصل سوم – بخش چهارم (The Capitol Building)  پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۸ (به نام Wang)

این پلاک را در فصل چهارم- بخش اول (The Woods) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۹ (به نام Vincent)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل چهارم (Bill's Town) - قسمت اول

این پلاک را در فصل چهارم- بخش دوم (Safehouse) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۱۰ (به نام Mrozik)

این پلاک را در فصل چهارم- بخش سوم (Graveyard) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۱۱ (به نام Risk)

این پلاک را در فصل پنجم- بخش اول (Alone and Forsaken) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۱۲ (به نام Reed)

این پلاک را در فصل پنجم- بخش دوم (Hotel Lobby) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۱۳ (به نام Rios) 

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

این پلاک را در فصل پنجم- بخش چهام (Escape The City) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۱۴ (به نام Scheffler) 

این پلاک را در فصل ششم- بخش اول (The Sewers) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۱۵ (به نام Righetti)

این پلاک را در فصل ششم- بخش اول (The Sewers) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۱۶ (به نام Fuentes)

این پلاک را در فصل ششم- بخش اول (The Sewers) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۱۷ (به نام white)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

این پلاک را در فصل ششم – بخش دوم (Suburbs) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۱۸ (به نام Oliverio)

این پلاک را در فصل هفتم – بخش اول (Hydroelectric Dam) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۱۹ (به نام Pino)

این پلاک را در فصل هفتم- بخش دوم (Ranch House) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۰ (به نام H.Pino) 

این پلاک را در فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۱ (به نام Rohner)

این پلاک را در فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۲ (به نام Warren)

فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns)

این پلاک را در فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۲۳ (به نام Griggs)

این پلاک را در فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns) پیدا می‌کنید.

 پلاک فایرفلای۲۴ (به نام Hickman)

فصل هشتم- بخش دوم (Science Building)

این پلاک را در فصل هشتم- بخش دوم (Science Building) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۵ (به نام Kristof)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل نهم (Lakeside Resort)

این پلاک را در فصل نهم – بخش اول (The Hunt) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۶ (به نام Braun)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل نهم (Lakeside Resort)

این پلاک را در فصل نهم- بخش دوم (Cabin Resort) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۷ (به نام Perich)

این پلاک را در فصل دهم- بخش اول (Highway Exit) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۸ (به نام Natalie Hoo)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

این پلاک را در فصل دهم- بخش اول (Highway Exit) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۲۹ (به نام Nicole Hoo)

این پلاک را در فصل دهم- بخش دوم (Underground Tunnel) پیدا می‌کنید.

پلاک فایرفلای۳۰ (به نام Stewart-Seume)

این پلاک را در فصل یازدهم یعنی The Firefly Lab پیدا می‌کنید.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است