محل تمام کمیک بوک‌های بازی Last of us

محل تمام کمیک بوک‌های بازی Last of us

در بازی Last of us می‌توانید چهارده کمیک بوک برای الی پیدا کنید که محل آنها در این مطلب ذکر شده است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

کتاب کمیک یک (Force Carrier)

این کمیک را در فصل پنجم- بخش اول (Alone and Forsaken) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک دو (Termination Shock)

این کمیک را در فصل پنجم- بخش اول (Alone and Forsaken) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک سه (Accretion)

این کمیک را در فصل پنجم- بخش دوم (Hotel Lobby) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک چهار (Deep Phase)

این کمیک را در فصل پنجم- بخش چهام (Escape The City) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک پنجم (Antiparticles)

این کمیک را در فصل ششم- بخش اول (The Sewers) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک ششم (Messenger Particle)

این کمیک را در فصل ششم – بخش دوم (Suburbs) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک هفتم (Foreign Element)

این کمیک را در فصل هفتم – بخش اول (Hydroelectric Dam) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک هشت (Zero Point)

این کمیک را در فصل هفتم- بخش دوم (Ranch House) پیدا می‌کنید.

 کتاب کامیک نهم (Free Radicals)

این کمیک را در فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک ده (Uncertainty)

این کمیک را در فصل نهم – بخش اول (The Hunt) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک یازدهم (Negentropy)

محل تمام کمیک بوک‌های بازی Last of us

این کمیک را در فصل نهم- بخش دوم (Cabin Resort) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک دوازدهم (Precipate)

این کمیک را در  فصل دهم- بخش اول (Highway Exit) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک سیزدهم (Catalysis)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

این کمیک را در فصل دهم- بخش دوم (Underground Tunnel) پیدا می‌کنید.

کتاب کمیک چهاردهم (Singularity)

این کمیک را در فصل آخر یعنی Jackson پیدا می‌کنید.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است