راهنمای The Witcher 3 / مرحله Tedd Deireadh, The Final Age

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Tedd Deireadh, The Final Age

بازگشت به منوی مراحل اصلی

 ماموریت اصلی (Tedd Deireadh, The Final Age )

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Tedd Deireadh, The Final Age

 بعد از دمو به دنبال Yenifer  بروید. مراقب آتشی که از آسمان می بارد باشید و به دنبال او بدوید. وقتی به اسب ها رسیدید سوار آنها شده و به دنبال Yenifer حرکت کنید. مراقب مسیر باشید و پشت او حرکت کنید. وقتی او پیاده شد از اسب پیاده شده و او را دنبال کنید. مراقب هوای برفی باشید و صبر کنید که Yenifer  اسپل را اجرا کند.  بعد نزدیک به او حرکت کنید. در میانه ی راه Hounds of the Wild Hunt ها به شما حمله می کنند آنها را بکشید مراقب یخی که دورشان ایجاد می کنند باشید. کمی جلوتر بعد از دیدن دمو ،گرالت تنها شده است. مسیر را به سمت برج ادامه دهید و از پله ها بالا بروید تا به دمو برسید. در دمو گزینه ی دوم را انتخاب کنید. در اینجا شما انتخابی ندارید Ciri  مسیرش را انتخاب کرده است و انتخاب های قبلی شما سرنوشت او را رقم خواهد زد!

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Something Ends, Something Begins)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است