راهنمای The Witcher 3 / مرحله Through Time and Space

راهنمای The Witcher 3 / مرحله  Through Time and Space

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (Through Time and Space)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Through Time and Space

این ماموریت را در حین ماموریت Final Preparations برای کمک به Avallac’h بدست می آورید. حال Avallac’h را دنبال کنید او به زیر زمین میرود او را دنبال کنید دیوار رو به رو را تخریب کرده (قبلا ممکنه تخریب کرده باشید) و به درونش و به سمت پرتال بروید تا دمو شروع شود. بعد از دیدن دمو به دنبال Avallac’h بروید. تا به محلی برسید که متوقف می شود و زمین شروع به لرزیدن می کند. تعدادی Sandcrab به شما حمله می کنند بهترین راه استفاده از QUEN و حمله به موقع به آنهاست. همینطور آنها را شکست دهید تا پرتال باز شود و داخلش شوید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Through Time and Space

حال در سرزمینی عجیب هستید و باید Avallac’h را پیدا کنید. از پله ها پایین بروید و دمو را ببینید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و از مانع بالا بروید  وقتی وارد محلی با مه می شوید اکسیژن کم می شود باید سریع به بلندی ها بروید و مسیر را به سمت پرتال ادامه دهید. کمی جلوتر که بروید یک Place of Power پیدا خواهید کرد. قدرتش را بگیرید و مسیر را به سمت محل مشخص شده ادامه دهید.  مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و اگر در مه ها رفتید به سرعت خود را به بلندی ها برسانید تا خونتان تمام نشود. خود را به پرتال برسانید داخلش شوید… وارد محیط بعدی می شویم.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Through Time and Space

سریع به سمت پرتال بروید و واردش شوید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Through Time and Space

حال وارد یک محیط سرد شده اید باید مراقب سرما باشید. وقتی جلوتر می روید مسیر بوسیله ی یخ مسدود شده است با کمک IGNI آن یخ را نابود کنید و مسیرتان را ادامه دهید. در اینجا اگر زیاد در معرض باد سرد قرار بگیرید یخ می زنید باید سریع خود را پشت پناهگاه مخفی کنید و بعد مسیرتان را به سمت فانوس ادامه دهید. از QUEN  برای اینکه خونتان کم نشود می توانید استفاده کنید. مسیر را ادامه دهید تا از سراشیبی پایین رفته و وارد خانه ای شوید به طبقه ی پایین خانه بروید. وقتی از خانه خارج می شوید دمو را ببینید. بعد مسیر را ادامه دهید تا وارد خانه ی بعدی شوید.  وقتی به طبقه ی پایین می روید دو Hounds of the Wild Hunt به شما حمله می کنند وقتی دورشان یخ زد به عقب فرار کنید و همیشه از QUEN  استفاده کنید. بعد از کشتن آنها مسیر را به سمت پایین دهکده ادامه دهید مراقب هوای سرد باشید و در طول مسیر پناه بگیرید تا به انتها که رسیدید وارد خانه شوید.  حال باید به سمت برج که بسیار نزدیک است حرکت کنید.  در اینجا باز چندین Hounds به شما حمله می کنند آنها را نادیده بگیرید و به سمت برج بروید و وارد زیرش شوید و از پله ها پایین بروید تا دمو را ببینید، Avallac’h  را پیدا کردید. بعد از صحبت به او بگویید که باید راه بیفتید و وارد پرتال بعدی شوید.

بعد از دیدن دمو به دنبال Avallac’h  بروید تا به Ge’els برسید. با Ge’els صحبت کنید (انتخاب ها تاثیری ندارد) تا او را راضی کنید تا جایی با شما بیاید تا حقیقتی را آشکار کنید. بعد از پایان صحبت ها ماموریت تمام می شود.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Battle Preparations و Veni Vidi Vigo)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است