راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

اچیومنت بعدی Devouring Darkness نام دارد و باید برای بدست آوردنش باید دفترچه خاطرات را که در محیط است را پیدا کنید.

اولین آیتم را را در Bathroom طبقه دوم پیدا می کنید. کافی است داخل سینک را نگاه کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 1

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 2

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 3

دومین یادداشت را در اتاق Dayroom پیدا می کنید. این آیتم زیر میز کوچکی در همین اتاق قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 4

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 5

سومین یادداشت هم در اتاق Dayroom قرار دارد. این یادداشت کنار نقاشی اسب ها قرار گرفته است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 6

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 7

چهارمین یادداشت بر روی صندلی قرار دارد و در طول مرحله Dayroom می‌توانید آن را بیابید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 8

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 9

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 10

پنجمین یادداشت در اتاق اطلس قرار دارد که در طول مرحله Dayroom بدانجا می‌روید این آیتم روی میز قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 11

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 12

ششمین یادداشت در اتاق Staff قرار دارد که روی میز قرار گرفته است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 13

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 14

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 15

هفتمین یادداشت در اتاقی قرار دارد که وقتی از Dayroom خارج می‌شوید و از پله‌ها پایین می‌روید می‌بینیدش. روی میز چوبی گوشه سمت راست اتاق قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 16

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 17

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق دفترچه خاطرات 18

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است