راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دارندگان کنسول XSX با یافتن تمام پست کارت‌ها می‌توانند Achievementای به نام (From Niwa with Love and All That’s Left) را بدست آورند.

محل دقیق پست کارت‌ها 

اولین پست کارت نامش Niwa Says Hello می باشد این پست کارت را در جلوی در هتل Niwa می توانید بیابید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 1

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 2

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 3

دومین پست کارت نامش Honest Work است که داخل ماشینی است که در محوطه‌ی جلویی پارک میابیدش.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 4

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 5

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 6

سومین پست کارت نامش Promotion است که در لابی هتل میابیدش.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 7

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 8

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 9

چهارمین پست کارت نامش Someday است، این پست کارت در کنار استخر در Niwa Resort قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 10

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 11

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 12

پنجمین پست کارت نامش A Panoramic View است که در داخل یک سطل آشغال قرار دارد، بعد از آنکه از جلوی چند آیینه گذر کردید. محل این پست کارت نیز در Niwa Resort است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 13

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 14

ششمین پست کارت در پشت استخر هتل قرار دارد

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 15

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 16

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 17

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 18

هفتمین پست کارت بر روی یک تخته چوبی قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 19

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 20

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 21

هشتمین پست کارت این آیتم نیز بر روی تخته چوبی پشت Niwa Resort قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 22

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 23

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 24

نهمین پست کارت هم بر روی یک تخته چوبی پشت Niwa Resort واقع است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 25

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 26

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 27

دهمین پست کارت را وقتی میابید که سگی شما را به سمت یک چادر می‌برد. وارد چادر نشوید و بچرخید تا به تخته و چوبی برسید که روی آن کارت پستال قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 28

یازدهمین پست کارت را در هنگام پیشروی در داستان میابید که داخل چادری است که جسدی درون آن قرار دارد. کارت پستال زیر چکمه قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 29

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 30

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق پست کارت‌ها 31

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است