راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق Echoها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق Echoها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

اچیومنت بعدی که سراغش می رویم Caught the Scent and Followed the Trail نام دارد.

اولین Echo بازی در پارکینگ قرار دارد که می توانید آن را بیابید.

برای آزاد کردن Echo باید گوشی تلفن را بردارید و آن را بچرخانید تا شکافی که می درخشد را بیابید.

دومین Echo بازی در طبقه دوم قرار دارد که در داخل عکس ها محلش مشخص شده است.

برای آزاد کردن Echo باید گوشی تلفن را بردارید و آن را بچرخانید تا شکافی که می درخشد را بیابید.

سومین Echo بازی بعد از آنکه داخل آیینه شدید میابید و محل قرار گیریش در عکس ها مشخص شده است.

برای آزاد کردن Echo باید گوشی تلفن را بردارید و آن را بچرخانید تا شکافی که می درخشد را بیابید.

چهارمین Echo بازی بعد از آنکه وارد آیینه اتاق کنفرانس شدید می توانید بیابیدش در عکس ها محل قرار گیری آن مشخص شده است.

برای آزاد کردن Echo باید گوشی تلفن را بردارید و آن را بچرخانید تا شکافی که می درخشد را بیابید.

پنجمین Echo بازی نیز بروی یک تلفن عمومی قرار دارد که داخل Niwa Resort میابیدش. 

تلفن را بردارید و گوشی را بچرخانید تا محل قرار گیری آن را پیدا کنید.

ششمین Echo را بیرون Workshop پیدا می کنید.

پاکت سیگار را بردارید و آن را بررسی کنید تا Echo را بردارید.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است