راهنمای The Witcher 3 / مراحل Echoes of the Past و Missing Persons

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Echoes of the Past و Missing Persons

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Echoes of the Past )

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Echoes of the Past و Missing Persons

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Yenifer حرف بزنید. بعد از صحبت کردن با مرد به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا Foglet را بکشید. او خودش را غیب می کند و ناگهان از پشت به شما حمله می کند. همیشه از QUEN  استفاده کنید بسیار مراقب باشید. و به موقع دفاع و حمله کنید. بعد از کشتن موجود دمو را ببینید. بعد به دنبال Yenifer  بروید. به محل مشخص شده در نقشه بروید و با وسط موس ماسک را روی صورت گرالت بگذارید . باز Yenifer  را دنبال کنید. Foglet  را بکشید. به محلی که برق می زند بروید و از ماسک استفاده کنید. باز به دنبال ینیفر بروید. باز Foglet  را بکشید و مسیر را ادامه دهید. به محل درخشان دیگر میرسید باز از ماسک استفاده کنید. باز ینیفر را دنبال کنید و به محل بعدی که باید ماسک بزنید خود را برسانید و ماسک بزنید. بعد دمو را ببینید بعد از دمو کمی جلوتر ینیفر درختی را جا به جا می کند و باز به دمو می رویم. می توانید با Yenifer  به ماموریت بعدی بروید یا بعدا به آنجا بروید. انتخاب می کنیم که به ماموریت بعدی (Missing Persons) برویم. (این ماموریت تمام شد)


ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله  Missing Persons )

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Echoes of the Past و Missing Persons

به همراه Yenifer به Lofoten بروید. به دنبال Yenifer بروید. وارد دیالوگ می شوید در اینجا سعی کنید اطلاعات در مورد سیری بدست بیاورید.  بعد از صحبت با زن ها به دنبال Yenifer بروید. وقتی به محل رسیدید ماموریت تمام شده است. ماموریت Nameless را بدست می آورید.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Nameless)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است