راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Hel To Pay

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Hel To Pay

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

با اتمام این ماموریت، مقدار 4500xp برای کریتوس و 1125xp برای آترئوس بدست می‌آورید.

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / مرحله‌ی فرعی: Hel To Pay

این ماموریت را در خلال انجام ماموریت اصلی Reunion آزاد می‌کنید. بعد از آنکه کریتوس و آترئوس Helheim را بهم ریختند، چندین Hel Tear در تمام Realmها گشوده می‌شود‌. حال باید این Tearها را بیابید و آن‌ها را ببندید. وقتی Hel Tearها را یافتید با کلید مربع با آنها تعامل کنید و بعد دشمنان را از بین ببرید. در ادامه مکان هر ۵تا Hel Tear را به شما می‌گوییم.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Hel To Pay

– مورد اول، Alfheim Heal Tear: مکان Strond، بعد از ماموریت Reunion، به Mystic Gatewsys در Strond بروید، به سمت طاق‌نمای روبروی خود بروید، سمت راست مجسمه، پایین بپرید و Hel Tear را فعال کنید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Hel To Pay

– مورد دوم، Midgard Hel Tear: مکان Well of Urd، بعد از ماموریت Reunion به دریاچه‌ی نه‌گانه برگردید و مسیر شمال‌غربی به سمت Well of Urd را در پیش بگیرید. از روی صخره قلاب کنید و از لای شکاف درون یخ عبور کنید تا این Hel Tear را بیابید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Hel To Pay

– مورد سوم، Helheim Hel Tear: مکان The Gleaming Bale، این Tear در طول مسیر ماموریت اصلی Reunion پیدا خواهید کرد و امکان ندارد آن را گم کنید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Hel To Pay

– مورد چهارم، Svartalfheim Hel Tear: مکان Aurvangar Wetlands، به Mystic Gateway در Aurvangar Wetlands سفر کنید، به سمت شمال رودخانه قایق را حرکت دهید و وقتی نیمی از راه را طی کردید، در ساحل، درست کنار چرخ بزرگ پهلو بگیرید. از قلاب استفاده کنید و از لبه عبور کنید، بعد از زنجیر پایین بروید. Hel Tear را در طرف دیگر خواهید یافت.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Hel To Pay

– مورد پنجم، Vanaheim Hel Tear: مکان The Southern Wilds، به Mystic Gateway در The Southern Wilds سفر کنید و درست سمت راست باید Hel Tear را ببینید.

راهنمای مراحل فرعی بازی God of War Ragnarok 

تمام راهنمایی‌های بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است