آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم‌ 1-2 (آیتم Mentor’s Trousers) (Book of Knowledge)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Reeve of Wincestre

توضیحات در مرحله The Reeve of Wincestre آورده شده است.

آیتم‌ 3 (آیتم Thegn’s Cloak) 

ماموریت اصلی Plucking the Quill

توضیحات در مرحله Plucking the Quill آورده شده است.

آیتم‌ 4 (آیتم Suttunger’s Claw) (Codex page) (بخشی از ماموریت A brief History of Hidden ones)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

به شماره یک در نقشه بالا بروید، در آنجا به سمت علامت پله بروید و بعد خود را به درون چاهی که در آنجاست بیندازید. به زیرآب شیرجه بزنید و از دریچه باز به سمت جلو پیشروی کنید. کمی جلوتر که به بن بست خوردید به سمت چپ شنا کنید. به پایین و باز چپ شنا کنید. جلوتر که به بن بست دیگری خوردید باز به چپ و در انتها به سطح آب بیایید. در اینجا یک دیوار سنگی می‌بینید که باید آن را تخریب کنید. یک در بسته در اینجا مشاهده می‌کنید. جعبه را از جلویش کنار بزنید و چفتش را بشکنید و به سمت دیگر بروید. به همان جایی که به درون آب شیرجه زدید برمی‌گردید. در انتهای این محل کوزه آتش‌‌زا را بردارید و با کمک آن دیوار سنگی داخل اتاق را تخریب کنید. حال پشت دیوار سنگی بروید، در آنجا می‌توانید از روی میز Codex page را بردارید. از صندوق نیز آیتم Suttunger’s Claw را بدست می‌آورید. 

آیتم‌ 5 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

به شماره دو در نقشه بالا بروید، دشمنان را با روش خودتان از پیش رو بردارید. بعد وارد اتاقی که آیتم در آنجاست شوید. از روی میز کلید را بردارید و در را باز کنید. در داخل اتاق با تیر به چفت نبردبان را تخریب کنید تا پایین بیفتد، بعد از آن بالا بروید. در بالای محل با تیر سقف چوبی سست را تخریب کنید، بعد در همین جا جعبه را تکان دهید تا با کمک آن بتوانید خود را به اتاق بالایی برسانید، در آنجا از صندوق Tungsten Ingot را بردارید.

آیتم‌ 6 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

به شماره سه در نقشه بالا بروید، دشمنان را با روش خود از پیش رو بردارید. صندوق برای باز شدن به دو کلید احتیاج دارد. کلید اول در اتاق رو به رویی همین خانه قرار دارد. در آن خانه قفل است پس دیوار سست چوبی کنار آن را تخریب کنید و با تیرکمان به چفت در شلیک کنید. بعد داخل شوید و اولین کلید را از روی میز بردارید. دومین کلید بر روی سقف همان خانه‌ای که صندوق آنجاست قرار دارد. در آخر با کمک کلیدها از صندوق Tungsten Ingot را بردارید.

آیتم‌ 7 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

به شماره شش در نقشه بالا بروید، صندوقِ درونِ خانه به کلید احتیاج دارد. در کلبه سمت چپ می‌توانید کلید را بیابید، از طریق محل بازِ کنار خانه داخل شوید و کلید را بردارید و با کمک آن صندوق را باز کنید و آیتم را بردارید.

آیتم‌ 8 (Tungsten Ingot) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

به شماره پنج در نقشه بالا بروید، صندوق درون خانه‌ای است که درش قفل است. ابتدا کلید را از روی میز جلوی خانه بردارید. حال از طریق پنجره چوبی کنار خانه داخل شوید. بعد در خانه اتاق بسته‌ای وجود دارد. در بالای اتاق یک دیوار چوبی سست می‌بینید آن را تخریب کنید و از طریق آنجا داخل شوید و آیتم را از صندوق بردارید.

آیتم‌ 9 (آیتم Thegn’s Great Helm) 

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

به شماره چهار در نقشه بالا بروید، داخل کلیسا شوید و به سمت کلید اول که درون یکی از اتاق‌هاست بروید و آن را بردارید. حال از پله‌ها بالا بروید و خودتان را به بالای کلیسا برسانید، در آنجا در روی تخته‌ها کلید دوم را نیز پیدا خواهید کرد. حال به بیرون کلیسا بروید و از دیوار بالا بروید و خودتان را به سقف برسانید. روی سقف کلیسا می‌توانید سومین کلید را نیز بیابید. حال که هر سه کلید را دارید به سمت صندوق بروید. ابتدا پنجره منتهی به صندوق را تخریب کنید بعد با کمک سه کلید آن را باز کنید تا آیتم Thegn’s Great Helm را بدست بیاورید.

آیتم‌ 10 (Tungsten Ingot)

آیتم ها و موارد مخفی منطقه Wincestre بازی Assassin’s Creed Valhalla

به شماره هفت در نقشه بالا بروید، در اینجا ابتدا با تیر سقف سست را تخریب کنید، جعبه درون اتاق را تکان دهید و زیر سقف ببرید و از آن بالا بروید و در آنجا از صندوق آیتم Tungsten Ingot را بردارید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است