راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The American Inferno, Burnt Out

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The American Inferno, Burnt Out

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

بعد از پایان بخش Epilogue – Part 1 (اختتامیه- بخش اول) ماموریت باز می‌شود. 

قسمت اول:

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The American Inferno, Burnt Out

به محل مشخص شده در نقشه بالا که در نوک کوهی است بروید و با مرد که خود را Evelyn Miller معرفی می‌کند، صحبت کنید. بعد از دمو بخش اول این مرحله تمام شده است.

قسمت دوم:

بعد از چند روز علامت EM در نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، سوار اسب شوید و به دنبال Miller راه بیفتید تا به گوزنی برسید که در تله مرگباری گرفتار شده است. جلوی گوزن بروید و E را بزنید و با فشار پی در پی کلیک چپ پای گوزن را از تله آزاد کنید. باز سوار اسب شوید و به دنبال مرد بروید تا به کمپی برسید. به دنبال مرد بروید و بگذارید او صحبت کند. اما قضیه جدی می‌شود و سه مرد به شما حمله می‌کنند با R جلوی ضرباتشان را بگیرید و با F به آنها ضربه بزنید تا از پا در بیایند و دمو شروع شود. بعد از دمو، این بخش تمام شده است.

قسمت سوم:

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The American Inferno, Burnt Out

دوباره بعد از چند روز علامت EM در نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید و از بیرون در با Evelyn Miller که در حال تکمیل کتابش است صحبت کنید بعد از کمی صحبت به جلوی در بروید و کمی غذا برای او بگذارید. باز چند روز بعد علامت EM مشخص می‌شود باز به آنجا بروید و برای Miller غذا بگذارید. چندین بار باید اینکار را بکنید تا در طول مدتی که او در حال نوشتن کتابش است و از کلبه خارج نمی‌شود از گشنگی تلف نشود!

قسمت چهارم:

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The American Inferno, Burnt Out

بعد از چندبار غذا دادن به او بعد از چند روز علامت EM دوباره در نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید. اینبار دمو آغاز می‌شود. Evelyn Miller در راه نوشتن کتابش مرده است! او وصیت کرده که بعد از مرگ او را آتش بزنید. حال می‌توانید ساعت کنار او بردارید. به سمت علامت زرد بروید و E را فشار دهید تا خانه را آتش بزنید و صحنه آتش گرفتن خانه را ببینید. (اگر جلوی خانه بایستید سوختن و فروریختن سقف خانه را خواهید دید.) مرحله تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است