راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: He’s British, of Course

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: He’s British, of Course

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

(باید Chapter 2 بازی را کامل کرده باشید تا در دسترس قرار بگیرد.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: He’s British, of Course

قسمت اول و دوم: به محل مشخص شده بروید و با مرد صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها علامت MA سفید رنگی روی نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: He’s British, of Course

وقتی به آنجا رسیدید. در این منطقه کمی که نگاه کنید الاغی را که راه راه کرده‌اند پیدا خواهید کرد! اول به آرامی به سمت موجود بروید و تناب را دور گردنش بیندازید. علامت دیگری روی نقشه مشخص می‌شود حال الاغ را به سمت محل مشخص شده در نقشه ببرید. وقتی به محل رسیدید داخل بخش زرد رنگ نقشه شوید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: He’s British, of Course

قسمت سوم: بعد از انجام این بخش علامت MA دیگری روی نقشه مشخص می‌شود. به آنجا بروید و کمی جلوتر در علامت سفید گاری را خواهید دید که زنی رویش قرار دارد با او صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها به سمت علامت زرد بروید و وسط موس را بزنید تا ردپا را پیدا کنید. با Q رد را پر رنگ کنید و آن را به سمت چپ ادامه دهید. هر جایی علامت را ندیدید باز وسط موس را بزنید تا پر رنگ شود و به سمت آن بروید تا به جسد سگ برسید بعد دمو را ببینید. بعد از دمو جسد سگ را درون قفس بیندازید و به پیش دختر بروید و پناه بگیرید. منتطر بمانید تا موجود وارد قفس شود و آهسته به سمت قفس بروید و درش را ببندید. بعد سوار گاری شوید و به سمت محل مشخص شده بروید. در طول مسیر H را فشار دهید تا اسبتان به دنبالتان بیاید. وقتی به محل رسیدید دمو شروع ‌می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: He’s British, of Course

قسمت چهارم و پنجم: بعد از دمو، به سمت علامت MA جدید در نقشه بروید. مردی جلوی یک طویله بزرگ ایستاده از او در مورد حیوان سوال کنید. او به شما می‌گوید درون طویله است به سمت طویله بروید. دو مرد جلوی در طویله‌ای هستند و جلوی باز شدن آن را گرفته‌اند به سمت آن دو بروید و با آنها صحبت کنید.  به آن دو مرد بگویید کنار بروند و وارد طویله شوید. به پشت جعبه‌ها بروید اما صدای وحشتناکی از بیرون شنیده می‌شود! برگردید و از در طویله خارج شوید. به سمت دیگر بروید و جناره‌ گاو و بعد اسب را دنبال کنید تا به طویله آن سمت برسید. اگر گیج شده‌اید فقط وسط موس را بزنید و رد پا را دنبال کنید. آرتور که توقع سگ یا خر رنگ شده دیگر را داشت اینبار با یک شیر واقعی رو به رو می‌شود! :))  باید شیر را بکشید صحنه آهسته می‌شود به سرعت به سمت سر شیر پشت سر هم شلیک کنید تا کشته شود و روی زمین بیفتد وگرنه با یک جهش آرتور را مرده روی زمین خواهید دید! بعد از کشتن شیر به سمت او بروید و Take Trophy را بزنید تا آرتور دست او را قطع کند‌. بعد سوار اسب شوید و به سمت علامت MA دیگر بروید. وقتی به محل رسیدید دمو شروع می‌شود. بعد از دمو یک زمرد سبز زیبا بدست آوردید و ماموریت تمام شده است!

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است